Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Танилцуулга

Сүхбаатар  аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/… тоот тушаал, УБЕГ-ын даргын 2018 оны Б/… тоот тушаалаар 28 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь бүрэлдэхүүндээ Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагтай.

Хэлтсийн дарга, 2 тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч 1, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 2, иргэний улсын бүртгэгч 2, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 1, төрийн үйлчилгээний 4, гэрээт 2, сумын 13 улсын бүртгэгчтэйгээр  ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;

  • Бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох;
  • Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Д.Борхүү

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэгдсэн үйл ажиллагааг  удирдан чиглүүлэх.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Ц.Алтанцэцэг

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хяналт тавьж ажиллах.

Иргэний бүртгэлийн тасаг

Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Д.Сайнбаяр

Иргэний баримтын архиваас лавлагаа олгох, иргэний үнэмлэх, үндэсний энгийн гадаад паспорт шинээр олгох үйлчилгээг иргэдэд хууль, тогтоомжийн хүрээнд түргэн шуурхай үзүүлж, тэдний хууль ёсны эрх, ашгийг хамгаалахад оршино.

Улсын бүртгэгч Э.Отгон                         Улсын бүртгэгч Х.Наранчимэг

                                            

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Э.Октябрь

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой бусад эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэн баталгаажуулж уг чиглэлээр төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд түргэн шуурхай хүргэж, тэдний хууль ёсны эрх, ашгийг хамгаалахад оршино.

Улсын бүртгэгч Г.Оюунжаргал                     Улсын бүртгэгч Б.Одонзул

                                             

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Ц.Мөнхчимэг

Хуулийн этгээдийн бүртгэл нь компани, аж ахуй нэгж, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд түргэн шуурхай хүргэж, тэдний хууль ёсны эрх, ашгийг хамгаалахад оршино.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нягтлан бодогч С.Доржпагма

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Мэдээлэл технологийн ажилтан, Иргэний бүртгэлийн архивч А.ОДБАЯР

Хэлтсийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг ажлын бэлэн байдал, нэгдсэн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллана.

Байгууллагын архивыг хууль тогтоомж,  стандартын дагуу эмхлэн зохион байгуулах, хадгалалт, хамгаалалт нөхөн бүрдүүлэлт, түүнийг баяжуулах, архивын дүн мэдээг нэгтгэн гаргахад оршино.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нярав,  бичиг хэргийн ажилтан Г.Болор-Эрдэнэ

Байгууллагын албан бичиг боловсруулах, хөтлөх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах.

Байгууллагын эд хөрөнгө, үнэт цаасыг орлогдон, зарцуулах үйл ажиллагааг хариуцана.

Эд хөрөнгө эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн  бүртгэлийн архивч Б.Нарангэрэл

Байгууллагын архивыг хууль тогтоомж,  стандартын дагуу эмхлэн зохион байгуулах, хадгалалт, хамгаалалт нөхөн бүрдүүлэлт, түүнийг баяжуулах, архивын дүн мэдээг нэгтгэн гаргахад оршино.

Сумдын Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч нар

Монгол улсын иргэний 8 төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээг тухайн сумын ард иргэдэд цаг алдалгүй түргэн шуурхай үзүүлэх үүрэгтэй ажиллана.

© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /